Om oss

SHJ4717

Me leverer komplette tenester innan marknadsføring, med fokus på verksemder i vestlandsregionen. 


Med kompetanse innan digital og praktisk marknadsføring, kommunikasjonsstrategi, webdesign, sosiale medium, foto/video, tekst- og innhaldsproduksjon kan me tilby gode løysingar for alle som vil verta meir synlege, tydelege og effektive når det kjem til kommunikasjon i ulike kanalar.

Val av målform er ein viktig del av identiteten til verksemder, og me er opptekne av å kunna tilby tekstproduksjon, nettsider og kommunikasjonstenester på nynorsk til alle som ynskjer det, i dei kanalar der det høver.

Me har fokus på kvalitet i alle ledd i marknadsføringsarbeidet. Dette inneber tett samarbeid med kunden, for å finna kommunikasjonsløysingar som forvaltar ynska og grunnverdiane til verksemda på best mogeleg vis. Vår erfaring er at heilskapleg kommunikasjon sett i system gir betre effekt og meir kostnadseffektiv marknadsføring – dette kan me hjelpa deg med.

Kommunikasjons- og mediebyrået Mediesmio vart starta opp på Voss i 2021.