Personvernerklæring

Når du brukernettsstaden vår og / eller er i kontakt med oss på annan måte vil Mediesmio AS behandla personopplysningar om deg. Nedanfor finn du difor informasjon om kva personopplysningar som vert samla inn, kvifor vi gjer dette og dine rettar knytta til behandlinga av personopplysningane.

Behandlingsansvarlig for personopplysningane vi behandlar er Mediesmio AS ved dagleg leiar André Bjørkhaug.

Kontaktinformasjonen til Mediesmio AS er:
Adresse: Vangsgata 30
E-post: hei@mediesmio.no
Telefon: 91179813
Organisasjonsnr.:927 126 222

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysningar kan du kontakta dagleg leiar André Bjørkhaug på telefon 91179813 eller epost andre@mediesmio.no

Kvifor samlar vi inn personopplysningar og kva slags informasjon samlar vi inn.  
Vi samlar inn og bruker dine personopplysningar til ulike formål avhengig av kven du er og korleis vi kjem i kontakt med deg.

1. Senda ut marknadsføring, nyhetsbrev og gje informasjon om verksemda vår
E-postadresse. Behandlinga skjer på grunnlag av avtale med deg.

2. Besvare henvendingar som kjem inn til oss: Namn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysningar som måtte følge av henvendinga. Behandlinga av personopplysningar skjer på grunnlag av ein interesse avvegning. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpa deg med det du lurar på.

3. Rekruttering til nye stillingar hjå oss: CV, søknad, attestar og referansar. Behandling av personopplysningar skjer på grunnlag av samtykke frå deg.

4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider nyttar vi informasjonskapslar (cookies). Du kan lese meir om cookies og kva cookies vi nyttar her. Vi behandlar personopplysningar på grunnlag av ei interesseavvegning. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjere dette for å tilpassa nettsidene til våre brukarar.

Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningane til statistikk. I denne statistikken er det ikkje mulig å identifisera deg som enkeltperson. Vidare slettar vi personopplysningane som samlast inn via nettsida dagleg.


Utlevering av personopplysningar til andre
Vi gjev ikkje personopplysningane dine vidare til andre med mindre det finst eit lovleg grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk vera ein avtale med deg eller eit lovgrunnlag som pålegg oss å gje ut informasjonen.  Vi bruker databehandlarar til å samla inn, lagra eller på annan måte behandla personopplysningar på våre vegne. I slike tilfelle har vi inngått avtalar for å ivareta informasjonssikkerheiten i alle ledd av behandlinga.


Lagringstid
Vi lagrar dine personopplysningar hjå oss så lenge det er nødvendig for det føremål personopplysningane vart samla inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysningar som vi behandlar på grunnlag av ditt samtykke vil bli sletta hvis du trekk tilbake ditt samtykke. Personopplysningar vi behandlar for å oppfylla ei avtale med deg slettast når avtalen er oppfylt og alle pliktar som følger av avtaleforholdet er oppfylt.  


Dine rettigheiter når vi behandlar personopplysningar om deg
Du har rett til å kreva innsyn, retting eller sletting av personopplysningane vi behandlar om deg. Du har videre rett til å kreva begrensa behandling, rette innsigelse mot behandlinga og kreva rett til dataportabilitet. Du kan lesa meir om innhaldet i disse rettigheitene på Datatilsynet si nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheiter må du ta kontakt med dagleg leiar. Vi vil svara på din henvendinga di så fort som mogeleg, og seinast innan 30 dagar.  

Vi vil be deg om å bekrefta identiteten din eller å oppgje ytterligare informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheiter overfor oss. Dette gjer vi for å vera sikre på at vi kun gjev tilgang til dine personopplysningar til deg, og ikkje nokon som gir seg ut for å vera deg.

Du kan til ein kvar tid trekka tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysningar hjå oss. Den enklaste måten å gjera dette på, er å ta kontakt med dagleg leiar.


Klagar
Dersom du meiner at vår behandling av personopplysningar ikkje stemmer med det vi har beskrive her eller at vi på andre måtar bryt personvernlovane, så kan du klaga til Datatilsynet.Du finn informasjon om korleis ein kontakter Datatilsynet på Datatilsynet sine nettsider: www.datatilsynet.no.  

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tenester eller endringar i regelverket om behandling av personopplysningar, kan det medføra forandring i informasjonen du er gjeven her. Hvis vi har dine kontaktopplysningar vil vi gjera deg oppmerksom på desse forandringane. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnast lett tilgjengeleg på vår nettside.