Voss Sparebank

Marknadsstrategi, fokusgruppesamtaler og annonsekampanjar for "Bygda sin bank".

Smallvosssparebank hansingeklette bydgasinbank mediesmio sverrehjornevik 2160 kopi

Kva


Marknadsanalyse
Posisjonering
Marknadsføringsstrategi
Annonsekampanjar

Kven


Voss Sparebank er ein av dei aller sterkaste merkevarene på Voss, med historie heilt tilbake til 1842. Sidan vinteren 2022 har me jobba med "Bygda sin bank" for å skapa ein raud tråd i marknadsføringa og kommunikasjonen.

Behov

Voss Sparebank tok kontakt med Mediesmio for å få hjelp med å finna ut korleis dei kunne posisjonera seg betre i bankmarknaden på Voss og i omegn. Banken har ein naturleg sterk merkevare grunna den lange historia si, men det var nødvendig å justera og fundera denne godt i marknaden og eigen organisasjon.

Forventning og mål

Det var viktig for banken å få knyta forretningsstrategi og marknadsstrategi saman, slik at det kunne lagast ein målretta kommunikasjonsplan og tiltak med ein tydeleg raud tråd. Samstundes var det behov for å få ei konseptuell ramme for marknadsføringa.

Løysing

Arbeidet med Voss Sparebank har vore ein grundig prosess, der me mellom anna har levert:

  • Strategiarbeid saman med Voss Sparebank. Me leidde strategi-workshops der me saman med leiergruppa fann fram til ein solid merkevareplattform for banken.
  • Fokusgruppesamtalar. Voss Sparebank var nysgjerrige på kva folk på Voss og i Ulvik eigentleg tenkjer om bankmarknaden lokalt. Med bakgrunn i ei rekke fokusgruppesamtalar svarte me på dette i ein kvalitativ marknadsundersøking.
  • Annonsekampanjar. Med "Bygda sin bank"-kampanjen har me vist fram breidda og mangfaldet blant bankkundane på Voss. Annonsane har vore vist både i trykte og digitale medier, og som ein føljetong i Sosiale Medier. 
  • Operativ marknadsplanlegging og implementering. I 2023 har dagleg leiar André Bjørkhaug jobba mykje med hands on-marknadsarbeid knytt til implementering og gjennomføring av plandokumenta.
Small web olechristianlone bygdasinbank vossabanken medismio sverrehjornevik 2690 kopi

Med annonsekampanjen "Bygda sin bank" ville me visa fram breidden og mangfaldet blant Voss Sparebank-kundane. Om du er pensjonist, gardbrukar, ungdom, gründar eller fyrstegongskjøpar – banken er her for deg!

Vossabankrapport2

Sommaren 2022 gjennomførte me fokusgruppesamtalar med kundar og ikkje-kundar av Voss Sparebank på Voss og i Ulvik. Arbeidet munna ut i rapporten "Haldningar og preferansar i den lokale bankmarknaden.

  • Small vosssparebank bydgasinbank mediesmio sverrehjornevik 06157 kopi
  • Small vosssparebank bydgasinbank mediesmio sverrehjornevik 06061 kopi
  • Small vosssparebank renatelunde vossabia mediesmio sverrehjornevik 05902 kopi